What Chinese herbs can boost your energy?

Chinese herbs are often used for boosting energy, balance hormones and reduce anxiety


Bai Zhu ( White Atractylodes), Bai Zi Ren (Biota Seed), Chai Hu (Bupleurum Root), Chen Pi,(Sun Dried Tangerine Peels), Da Zao(Date), Chi Shao (Red Peony Root), Chuan Xiong (Sichuan Lovage Rhizome), Dan Shen (Red Sage Root), Dang Gui(Dong Quai), Dang Shen (Codonopsis Pilosula), Dong Chong (Cordyceps).Fu Ling (Poria Mushroom), Gan Cao (Licorice Root), Gou Qi Zi (Goji Berry), Han Lian Cao (Eclipta), He Shou Wu (Fo-Ti), Hong Jing Tian (A. Rhodiola), Huang Qi (Astragalus Root), Jie Geng (Balloon Flower Root), Long Yan Rou( Longan Fruit), Mu Dan Pi (Tree Peony Root Bark), Mai Men Dong (Radix Ophiopogonis), Mu Xiang (Costus Root ), Ren Shen (Ginseng), Sha Ren (Cardamom Seed), Shan Yao (Chinese Yam), Shan Yu Rou ( Cornus Fruit) , Sheng Jiang (Ginger), Shi Chang Pu (Acorus Root), Shu Di (Processed Rehmannia Root), Suan Zao Ren (Sour Jujube Seeds), Tian Men Dong (Wild Asparagus), Tu Si Zi (Dodder), Wu Wei Zi (Schisandra Berry), Xuan Shen (Ningpo Figwort), Yuan Zhi (Polygala Root), Ze Xie (Alisma).
Read more about acupuncture at <drmaggiejuacupuncture.co.uk>

Popular posts from this blog

The Connection Between Facial Expression Muscles and Wrinkles: Understanding the Aging Process

Having foot drop? Tried acupuncture?